Vedtægter

§ 1

stk. 1. Foreningens navn er Otterup Gymnasterne (OG) hjemmehørende i Nordfyns Kommune.

stk. 2. Foreningen er stiftet 7. september 2009. Foreningen er en afledning af  OB&IK´s  gymnastikafdeling

stk. 3. Foreningens regnskabsperiode går fra 1/7 – 30/6. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 2

stk. 1. Foreningens formål er, med udgangspunkt i gymnastik og forpligtende fællesskab omkring dette, at tilbyde gymnastikinteresserede kvalificeret træning samt samvær på en sådan måde, at medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage i samfundslivet øges.

§ 3

stk. 1. Afdelingen optager alene aktive medlemmer. Indmeldelse er bindende for en sæson.

stk. 2. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på førstkommende generalforsamling.

§ 4

stk. 1. Foreningen er medlem af DGI.

stk. 2. Foreningens bestyrelse kan vedtage at tilmelde foreningen andre specialforbund.

stk. 3. Foreningens bestyrelse kan vedtage at indlede samarbejde med andre foreninger med samme interesser.

§ 5

stk. 1. Bestyrelsen fastsætter før sæsonstart det kommende års kontingent. Bestyrelsen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse eller nedsættelse af kontingent.

stk. 2. Restancer accepteres ikke og kan medføre udelukkelse.

§ 6

stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering på hjemmeside, facebook eller ved udsendelse af email til alle klubbens medlemmer med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Bogholder fremlægger revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
  • Lige år:
   • Formand – skal vælges på generalforsamlingen
   • 3 medlemmer
   • 1-3 suppleanter
   • 1 revisor
  • Ulige år:
   • Økonomiansvarlig – skal vælges på generalforsamlingen
   • 2 medlemmer
   • 1-3 suppleant
   • 1 revisor
 6. Eventuelt

Medlemmer vælges for 2 år*
Suppleanter vælges for 1 år
Revisorer vælges for 2 år

*Hvilket betyder at der ved generalforsamlingen 2017 vælges 3 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år, hvorved de nye vedtægter om skiftevis 2 års perioder for medlemmer bliver gældende fra generalforsamling 2018.

Ved generalforsamlingen 2023, ændres kasserer posten til økonomiansvarlig, idet foreningen gør brug af ekstern bogholder. Gældende fra dags dato 11. oktober 2023.

stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Medlemmer over 18 år og en forælder pr. barn der er tilmeldt foreningen har stemmeret.

stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 4. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 6 stk. 1.

§ 7

stk. 1. Foreningen kan opløses når en generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 8

stk.1. Ved opløsning af foreningen overgår eventuelle midler til børne- og ungearbejdet i Nordfyns Kommune.

§ 9

stk. 1. Tegningsberettigede for foreningen er formand og økonomiansvarlig hver for sig. 

Vedtaget og godkendt på generalforsamlingen d. 7. september 2009
Vedtægtsændring vedtaget og godkendt på generalforsamling 22.septermber 2010
Vedtægtsændring vedtaget og godkendt på generalforsamling 5. oktober 2015
Vedtægtsændring vedtaget og godkendt på generalforsamlingen 11. oktober 2017
Vedtægtsændring vedtaget og godkendt på generalforsamlingen 11. oktober 2023.

Formand: Pia Parsberg Holm
Dirigent: Emma Hansen – valgt på dagen

Vores sponsorer